Boligadvokat i Ringe, Midtfyn - professionel bistand

HAR DU BRUG FOR EN ADVOKAT TIL:
BOLIGKØB, KØBERRÅDGIVNING, FORÆLDREKØB, BOLIGSALG, SÆLGERRÅDGIVNING, DØDSBO, TESTAMENTE, ÆGTEPAGTER, ÆGTESKABSSAGER, BODELINGER,  RETSSAGER, SELSKABSSTIFTELSE ELLER FORSVARER?
Advokat Kim Toxen-Worm tilbyder almen juridisk rådgivning med hovedvægten på rådgivning  af private i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, dødsboer, testamenter, ægtepagter, retssager samt rådgivning af mindre virksomheder herunder selskabsstiftelse samt almen rådgiving i forbindelse med drift af virksomheden. Du kan læse mere om de enkelte juridiske opgaver nedenfor.
Advokaten bestræber sig på at levere juridisk rådgivning på højt niveau, hvor nøgleord som kvalitet, hurtigt og konkurrencedygtigt er væsentlige parametre.
Rådgivning af klienten udgør den største del af arbejdsdagen og der lægges stor vægt på, at følge en sag fra start til slut. Advokaten har et indgående lokalkendskab, men yder også køberrådgivning til alle dele af landet, idet afstanden mellem køber og rådgiver i dag er en detalje i og med at der både kan afholdes rådgivningsmøder på Skype, Facetime og selvfølgelig som telefonmøder og mail.
Firmaet er online hos Erhvervsstyrelsen med ret til at registrere selskabsændringer, stifte selskaber og registrere nye selskaber, tinglysningssystemerne, Skat Erhverv, Kreditforeningerne og Kommunedata samt naturligvis alle relevante databaser, hvor love og domstols- og nævnsafgørelser findes.
.....................................................................................................................................................
HAR DU BEHOV FOR EN FORSVARER?
Alle har ret til at få beskikket en forsvarer.
Såfremt du bliver involveret i en straffesag har du  ret til at få en advokat beskikket som din forsvarer. Advokat Kim Toxen-Worm er beneficeret advokat og kan derfor beskikkes for dig, såfremt du ønsker det.
Advokat Kim Toxen-Worm er en rutineret forsvarsadvokat, og har gennem tiden hjulpet mange der har været tiltalt i en straffesag.
Advokat Kim Toxen-Worm har møderet ved Landsretten og derfor mulighed for at møde for dig under en eventuel anke til Landsretten.
Når advokat Toxen-Worm beskikkes som din forsvarer, vil Staten betale for bistanden. Kun i det tilfælde du bliver dømt i sagen, vil retten kunne pålægge dig at betale statskassen for udgifterne til advokat.
Advokaten står klar til at hjælpe dig på bedst mulig måde.
Det er en fordel for dig, at du kontakter en advokat så hurtigt som muligt, såfremt du mistænkes for at have begået noget strafbart.
Såsnart du er sigtet i en straffesag, har du også krav på beskikkelse af en forsvarer for dig.
Du kan selv vælge hvem du ønsker som advokat. Du har ret til, at din advokat er tilstede under afhøringerne hos politiet, og du har mulighed for at drøfte sagen med din advokat før afhøringen.
Din advokat vil kunne rådgive dig om dine rettigheder under afhøringen, så derfor er hurtig kontakt meget vigtig, så advokaten bedst muligt er i stand til at rådgive dig.
Er du tiltalt og skal i Retten har du ligeledes krav på at få beskikket en advokat som din forsvarer. Kontakt derfor advokat Kim Toxen-Worm eller anmod politiet eller retten om, at advokaten beskikkes som din forsvarer. Advokat Toxen-Worm  får herefter tilsendt sagens akter, så I sammen kan forberede sagen  og afholde et møde inden den skal i foretages i Retten. Samtidig drøftes om der skal indkaldes yderligere vidner til retssagen end dem som politiet ønsker.
Det kan ske, at en anholdelse eller en varetægtsfængsling er uberettiget. Er dette sket for dig eller har du været udsat for andet straffeprocessuelt indgreb, såsom ransagning, beslaglæggelse eller lignende, kan du kræve erstatning. Dette hjælper advokaten også gerne med.
.....................................................................................................................................................
HVEM ARVER DIG?
Arveloven er både interessant for alle dem, der ikke har skrevet testamente og for dem, der allerede har ét liggende i skuffen, så det er vigtigt at have styr på, om testamentet efter de nugældende arveregler er som man gerne vil have det.
At skrive testamente er måske ikke det første, man tænker på, når man er midt i livet, og alt er godt. Men det er meget værd at være på forkant på situationen, når der sker ændringer i dit liv. Ikke mindst af hensyn til de efterladte.
Rigtig mange ville lave et testamente, hvis de kendte reglerne for, hvordan arven efter dem fordeles. Med den nye arvelov er der nye fordele og konsekvenser, som er vigtige at få tjek på. Det gælder også, hvis du vil ændre i dit nuværende testamente.
Med et arvelovstjek hos Kim Toxen-Worm gennemgår I sammen mulighederne, så du kan sikre dig bedst muligt. Inden mødet er det en god idé, hvis du forbereder dig ved hjælp af nedenstående spørgsmål, der afdækker din situation.
Spørgsmål du bør overveje:
Ægteskabelig status:
- Er du gift?
- Er du samboende men ikke gift?
- Er du alene og fraskilt?
- Er du alene?
Børn:
- Har du egne børn?
- Har du delebørn/egnebørn (særbørn)?
- Er alle dine børn myndige ? over 18 år?
- Har du svigerbørn?
Hvordan skal arven fordeles:
- Vil du  have indflydelse på, hvordan dine værdier og ting bliver fordelt mellem dine arvinger?
- Skal arven fordeles efter arvelovens bestemmelser?
- Skal din ægtefælde sikres forud for dine delebørn?
- Skal arven til dine børn deles med svigerbørnene i tilfælde af børnenes skilsmisse?
- Skal din samlever tvinges til at sælge boligen og de øvrige værdier ? boskifte?
- Skal dine børn, hvis de arver før de bliver myndige, have arven udbetalt når de fylder 18 år?
- Skal staten arve, hvis du ikke efterlader arveberettigede slægtninge?
- Ønsker du at tilgodese specielle organisationer eller fonde med din arv?
- Hvem skal have forældremyndigheden over dine børn hvis du falder bort før de bliver 18 år?
- Skal Statsforvaltningen afgøre forældremyndigheden over dine umyndige børn?
- Har du sikret varetagelsen af dit minde/gravsted?
- Vil du have indflydelse på din begravelse og dit gravsted?
- Skal arvingerne selv styre bobehandlingen?
- Skal bobehandlingen styres af en advokat?
Kontakt os for at høre mere eller aftal et møde for at få afdækket dine behov.
Vores arvelovstjek koster kr. 2.125,00 incl. moms, hvis der ikke skal ske ændringer i det nugældende testamente.
Hvis der må foretages ændringer eventuelt ved oprettelse af nyt testamente er arvelovstjekket gratis. Prisen for det nye testamente koster p.t. kr. 3.750,00 incl. moms.
......................................................................................................................................................
SÆREJE OG ÆGTEPAGTER:
Ægtefæller kan aftale helt eller delvist særeje, hvis de ikke ønsker at have formuefællesskab, eller hvis der er visse aktiver eller formue, de ønsker at holde uden for formuefællesskabet. Der er flere forskellige former for særeje, herunder fuldstændigt særeje, skilsmisse særeje m.v. -Vi har udarbejdet mange ægtepagter af mange forskellige typer og har stor ekspertise på området. Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning, når der etableres særeje, og vi yder gerne bistand.
En aftale om særeje er kun gyldig, hvis den findes i en ægtepagt, der er tinglyst i personbogen ved Tinglysningsretten i Hobro.
Særeje kan dog også etableres ved gave eller arv. I så fald kan det ske ved, at den, der yder arven eller gaven, bestemmer, at arven eller gaven skal være særeje. Denne bestemmelse kan f.eks. stå i testamentet eller gavebrevet.
Ved ophør af et ægteskab, har hver ægtefælle normalt ret til hele sit særeje, som derfor ikke skal deles. Der er dog muligt at rejse krav om godtgørelse mod et særeje, hvis man står urimeligt ringe efter eksempelvis en skilsmisse, men det er sjældent, at domstolene giver medhold heri.
Hvis en ægtepagt vedrører fast ejendom, vil det normalt også være hensigtsmæssigt at få den tinglyst på ejendommen.
Hvad man særligt skal være opmærksom på, og som ikke mange ægtepar sikrer sig mod er, hvorledes der skal forholdes med opsparede pensionsmidler.
En lovændring fra 2007 betyder nemlig, at rate- og kapitalpensioner i dag regnes som en slags særeje uden en ægtepagt. Tidligere delte man pensioner lige over ved skilsmisse, men i dag hedder læresætningen: PENSIONEN FØLGER PERSONEN.
Det vil ofte stille kvinden dårligere end manden. Familien har måske valgt at manden har passet job og karriere mens kvinden har passet børnene, været på barsel og måske sat karrieren på stand-by. Mandens pension vil så typisk være meget større end kvindens.
Det er kun 1 ud af 100 ægtepar, der har benyttet sig af muligheden for ved ægtepagt at sikre, at de opsparede pensionskroner fordeles ligeligt mellem ægtefællerne. En gallup-undersøgelse viser, at 43% af de nygifte par ikke kendte til de ændrede pensionsregler. Derfor er det vigtigt  at overveje, mens det stadig er "yndigt af følges af" om ægtefællerne ønsker at udtage egne pensionsmidler uanset at den ene af ægtefællernes pension kan være væsentligt større end den andens, eller om man ønsker at dele pensionsmidlerne ligeligt . En sådan aftale skal etableres via ægtepagt om ligedeling af pensioner og skal tinglyses i personbogen for at være gyldig.
Professionel bistand er vigtig, hvis du overvejer at etablere et særeje eller hvis du overveje at ophæve eller ændre på et eksisterende særeje.
....................................................................................................................................................
ÆGTESKABSSAGER:
Når det ikke længere er så yndigt at følges ad.....
Heldigvis kan mange skilles uden at føre krig med hinanden. Ofte vil det dog gavne et fredeligt forløb, hvis begge parter modtager en grundig rådgivning om, hvilke regelsæt en separation eller en skilsmisse køres efter.
Der er mange ting at tage stilling til:
Skal du skilles?
Hvem skal flytte?
Hvordan deler vi vores ting?
Hvor skal børnene bo?
Når en skilsmisse rammer en familie, er der udover det følelsesmæssige aspekt, en masse praktiske problemer forbundet med bruddet.
Læs pjecen "Når det ikke længere er så yndigt af følges ad", som er en orientering af hovedpunkterne i en separation og skilsmisse. Dog er det vigtigt at understrege, at pjecen ikke rummer svar på alle spørgsmål.
I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at hver ægtefælle bør rådgives af hver sin advokat.
Om der herudover er behov for advokatbistand afhænger af problemernes kompleksitet og ikke mindst af, om parterne er på talefod og har tillid til hinanden.
 
Der skal  tages stilling til bidragspligt, lejebolig og forældremyndighed, men derudover også til bodeling, værdiansættelse af aktiverne, er begge ægtefællers bodele solvente og er der eventuelt tale om den ene parts overtagelse af ejerboligen og er det muligt?
 
Spørgsmål opstår ofte om i hvilket omfang samværsaftaler kan knyttes sammen med aftaler om forældremyndighed. Mange gode råd kan hentes i  Statsforvaltningens hjemmeside, men hvis parterne strides kan det være en fordel, at de begge allierer sig med en advokat. Husk, at det ikke er advokaternes opgave at skærpe konflikten, men derimod at finde løsninger, der er acceptable for begge parter og dermed til stor gavn ikke mindst, hvis børn er involveret. Her på kontoret vægter vi hensynet til børnene højt.
 
Omkostninger til advokat kan dækkes af staten, hvis de økonomiske betingelser er til stede for fri proces og sagen må indbringes for domstolene. Derimod  dækker en retshjælpsforsikring aldrig udgifter til ægteskabssager.
.....................................................................................................................................................
 
DØDSBOER
Advokat Kim Toxen-Worm påtager sig i forbindelse dødsboskifte at repræsentere arvingerne i privatskiftede dødsboer, herunder varetagelse af alle boets interesser, fordele arven og udarbejde boopgørelse og repatition.
Advokaten rådgiver endvidere arvinger om retsforhold i forbindelse med dødsfald.
Ved et dødsfald kan der opstå en række problemstillinger, hvor der er behov for relevant juridisk rådgivning.
Den juridiske rådgivning kan eksempelvis være:
De praktiske forhold umiddelbart efter dødsfaldet.
Valg af skifteform, jfr. nedenfor
Udlevering af boet fra skifteretten.
Salg af boets aktiver/arveudlæg.
Den skattemæssige behandling af boet.
Korrekt fordeling af arven mellem arvingerne i henhold til arvelovgivningen og/eller testamente.
Evt. insolvensbehandling.
Der vil også i forbindelse med et dødsfald være en række dokumenter, som skal udfærdiges og hvor der kan være behov for juridisk bistand. Det kan eksempelvis være:
Skiftefuldmagter m.v.
Begæring om boets udlevering.
Åbningsstatus.
Selvangivelse.
Boopgørelse.
Der er flere forskellige skifteformer. Skifteformen afhænger at de økonomiske forhold samt arvingssammensætningen.
Boudlæg
Hvis afdødes formue ikke overstiger kr. 41.000 (2014) kan boet behandles som boudlæg og uden en egentlig skiftebehandling.
Ægtefælleudlæg
Hvis afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstiger kr. 710.000 udlægges hele boet til ægtefællen.
Uskiftet bo
Hvis afdøde efterlader sig fællesbørn, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo.
Privat skifte
Hvis arvingerne er enige om det, kan boet skiftes privat.
 
Hvis der ikke skal betales boafgift, kan boet behandles som forenklet privat skifte. Hvis ægtefællen er enearving, gælder særlige regler for et forenklet privat skifte.
Bobestyrerbo
Hvis der ikke foreligger andre muligheder, bliver boet behandlet som bobestyrerbo. Det gælder også, hvis der er uenighed mellem arvingerne.
Boafgift
Boafgiften beregnes i hovedtræk  ud fra følgende principper:
Boafgiften beregnes ud fra de samlede værdier, som en afdød person efterlader sig.
Boet skal ikke betale boafgift af den efterlevende ægtefælles arveandel.
Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til arvinger i den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 268.900 kr. (i 2014).
Når skifteretten beregner boafgiften, bruges altid det bundfradrag, der gælder i dødsåret.
Når boafgiften på 15 procent er trukket fra, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv til arvinger udenfor den nærmeste familie.
Har du behov for assistance i forbindelse med dødsbobehandling så kontakt advokat Kim Toxen-Worm for nærmere information.
på domstol.dk findes også mange informationer om, hvordan man umiddelbart skal forholde sig.
......................................................................................................................................................
SKAL DU KØBE ELLER SÆLGE:
RÅDGIVNINGSAFTALE
Når du tænker på at købe eller sælge bolig, kan du trygt gå til et medlem af Danske BOLIGadvokater for første møde er gratis og helt uforpligtende - et såkaldt "KORT GRATIS FORMØDE", så du er klædt på til at købe eller sælge.
BOLIGadvokaten vil under dette personlige møde fortælle dig om de umiddelbare konsekvenser af din beslutning og om de "spilleregler", der gælder i forbindelse med køb eller salg af bolig. Du får også mulighed for at stille spørgsmål til advokaten.
BOLIGadvokaten oplyser dig om principperne for fastsættelse af honorar og om hvad et kommende honorar må forventes at blive, hvis du ønsker, at BOLIGadvokaten skal hjælpe dig i forbindelse med købet eller salget.
Klar besked om rådgivningens indhold og pris
Hvis du vælger et medlem af Danske BOLIGadvokater, indgår du en skriftlig aftale med advokaten om hvilken rådgivning, du skal have. Også størrelsen af advokatens honorar lægges fast i aftalen. Så ved du hvor du står.
I det følgende kan du læse mere om alt det, som medlemmerne fra Danske BOLIGadvokater kan hjælpe dig med, hvis du vil købe ny bolig.
KØBERRÅDGIVNING
Din Privatøkonomi
At købe bolig er blandt de største økonomiske dispositioner, man kan foretage sig som forbruger. Næsten alle har behov for at låne penge til et boligkøb. BOLIGadvokaten gennemgår din økonomi og giver dig svar på:
- om du kan skaffe det nødvendige kontantbeløb til udbetaling,
- om din økonomi kan bære de løbende udgifter til afdrag, renter, skat, vedligeholdelse m.v.,
- om du kan godkendes som låntager i banker og kreditforeninger, de skattemæssige spørgsmål som
  handlen giver anledning til.
Når du har fået overblik over dit økonomiske råderum, kan du få belyst de muligheder, du har for at sikre dig selv og din familie.
Ved anskaffelse af en bolig kan det i mange tilfælde være fornuftigt at oprette testamente, udfærdige samejeoverenskomst, oprette ægtepagt osv. Også dette kan din BOLIGadvokat være behjælpelig med.
Boligens pris
Den, der sælger et hus eller en ejerlejlighed, er ofte repræsenteret af en ejendomsmægler. Ejendomsmæglerens opgave er at sælge boliger.
Din BOLIGadvokat hjælper dig med at forhandle med sælgeren eller ejendomsmægleren og vejleder dig om, hvorvidt den krævede kontantpris for boligen er rimelig. I sådan en situation kan advokaten udnytte sit lokalkendskab, sin viden om tidligere ejendomshandler og de foreliggende oplysninger om den konkrete ejendoms størrelse, vedligeholdelse osv.
Hvis du ønsker det, kan advokatens rådgivning om prisen ske på grundlag af en besigtigelse af boligen
Boligens anvendelighed
Lang transport mellem hjem og arbejde kan være både dyr og besværlig.
Beliggenheden af skoler, institutioner, indkøbsmuligheder m.v. kan også spille en stor rolle for, om du finder dig til rette i din nye bolig.
BOLIGadvokaten hjælper dig med at bedømme prisen i forhold til boligens anvendelighed for netop dig.
Fortrydelsesret og advokatforbehold
Underskrift på et købstilbud er normalt bindende. Det er derfor altid en god idé at lade en BOLIGadvokat gennemse købsaftalen, inden du skriver under.
Du kan dog også bede om, at der i købsaftalen indsættes et såkaldt advokatforbehold. På den måde vil du få mulighed for at overveje købet på ny, efter at du har hørt advokatens syn på sagen. Beslutter du herefter, at du alligevel ikke ønsker at købe, koster det dig ikke andet end advokatens salær.
Herudover har du en fortrydelsesret på 6 hverdage. Hvis du benytter dig af denne skal du imidlertid betale 1% af købesummen til sælger som kompensation.
Tilstandsrapport, el-tjek og ejerskifteforsikring
Som oftest har sælger fået lavet en tilstandsrapport og el-tjek, som siger noget om ejendommens "sundhedstilstand".
BOLIGadvokaten vejleder dig om indholdet af tilstandsrapporten og el-tjek og hjælper dig med at vurdere, om der er særlige forhold som bør belyses nærmere. I en række tilfælde kan det være en fordel for dig at få din egen byggesagkyndige til at gå huset igennem. Din BOLIGadvokat kan derfor vejlede dig om det eventuelle behov for dette set i lyset af den foreliggende tilstandsrapport.
Du skal ligeledes kende de fulde konsekvenser af din beslutning vedrørende ejerskifteforsikring, navnlig om muligheden for at rejse krav mod forsikringsselskabet eller andre, hvis der viser sig at være mangler ved ejendommen, når du er flyttet ind.
BOLIGadvokaten vurderer herudover, om der er behov for at indhente et alternativt tilbud på en ejerskifteforsikring.
Forsikringsforhold
Loven kræver, at enhver ejerbolig er omfattet af en brandforsikring. Herudover skal du overveje forskellige andre typer forsikringer såsom husforsikring, bygningskaskoforsikring, ejerskifteforsikring og indboforsikring.
BOLIGadvokaten gennemgår ejendommens forsikringsforhold og vejleder dig om hvilke forsikringer, der bør tegnes.
Energiforhold
BOLIGadvokaten vejleder dig om reglerne for energimærkning og energiplan.
Der gælder en særlig lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, som stiller særlige krav til en boligsælger
Miljøforhold
BOLIGadvokaten orienterer dig om eventuelle forureningsproblemer og andre miljøforhold, herunder om der er noteret et affaldsdepot på den ejendom, du vil købe. Sådanne forhold kan spille en stor rolle, både for ejendommens pris og for muligheden for at sælge den videre på et senere tidspunkt
Finansiering og skat
Finansieringen af din bolig skal tilpasses din økonomi. BOLIGadvokaten giver dig råd om, hvordan du bedst sammensætter en finansiering, som passer til din bolig og din økonomi.
BOLIGadvokaten rådgiver dig om, hvad der er den mest fordelagtige form for finansiering af boligen. Du vil bl.a. blive vejledt om fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper.
BOLIGadvokaten vil hjælpe dig med at få overblik over de mange muligheder og dermed ruste dig godt til dialogen med bank og realkreditinstitut.
BOLIGadvokaten vil også redegøre for de skattemæssige forhold i forbindelse med valg af lån.
Det er værd at vide, at Danske BOLIGadvokater ikke må modtage provisioner fra eksempelvis pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pantebrevsselskaber og forsikringsselskaber. Derfor kan BOLIGadvokaten altid give dig et helt uvildigt råd om den bedste løsning.
Kurssikring
Som køber skal du tage stilling til om du vil kurssikre dine lån. BOLIGadvokaten rådgiver om fordele og ulemper i din situation.
Gennem et tal-eksempel får du overblik over de økonomiske konsekvenser af manglende kurssikring ved en ugunstig kursudvikling.
Servitutter, byrder og hæftelser
BOLIGadvokaten er din garant for, at ejendommens tilstand med hensyn til servitutter, byrder og hæftelser er i overensstemmelse med, hvad der fremgår af salgsopstillingen eller andre oplysninger, du har fået af sælgeren. 
 
Købsaftalens indgåelse
BOLIGadvokaten gennemgår udkastet til købsaftale og de andre dokumenter med henblik på at sikre, at købsaftalen er udformet på en betryggende måde for dig.
Advokaten deltager i forhandlinger med sælgeren om den nærmere udformning af købsaftalen
Skøde og økonomisk opgørelse
BOLIGadvokaten klarer papirgangen i forbindelse med ejendomshandelen, herunder:
Udarbejdelse af skødet
Udarbejdelse af refusionsopgørelse - med fordeling af de udgifter sælgeren skal betale, og de udgifter, den nye ejer skal bære.
Udarbejdelse af sælgerpantebrev, hvis et sådant skal udstedes (du kan i stedet vælge at indfri sælgerpantebrevet og i stedet betale en højere udbetaling).
Tinglysning af dokumenter.
Frigivelse af købesummen og afslutning af handelen.
Såfremt skødet kommer tilbage fra Tinglysningskontoret med en retsanmærkning, sørger din BOLIGadvokat for, at sælger bringer det pågældende forhold i orden, inden købesummen frigives. Derefter får du et skøde, der er frit for anmærkninger.
Advokatforbehold
Hvis du føler dig presset til at skrive under på en købsaftale, før du og din BOLIGadvokat har haft mulighed for at gennemgå den og de øvrige papirer grundigt, så sørg for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen. Fristen bør være på mindst tre hverdage, og formuleringen skal være:
"Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den ... dato ..., kl. 16."
Du kan vælge at lade BOLIGadvokaten hjælpe dig med alle led i handlen, besigtigelse, vurdering, prisforhandling, finansiering, skødeskrivning m.v. Hvis du kun har brug for hjælp fra BOLIGadvokaten i mere begrænset omfang kan dette naturligvis også aftales.
Anden rådgivning
Anskaffelse af en ny bolig kan ofte være en meget god anledning til at vurdere om man har sikret sig selv og sin famlie godt nok økonomisk. Mange vælger at leve "papirløst" og en del har børn fra et tidligere forhold. Dette kan gøre det ekstra nødvendigt at få klarlagt, hvad der skal ske, såfremt uheldet er ude.
Det er derfor en god ide at få BOLIGadvokaten til at rådgive om behovet for testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter m.v.
SOM NOGET NYT TILBYDER VI OGSÅ KØBERRÅDGIVNING TIL DIG SOM GERNE VIL HAVE OS MED HELT FRA START - hvor drømmen om at købe hus tager form og skal blive til virkelighed.

Vi kan bistå med boligsøgning.

Vi kan bistå med pristjek og forhandling af pris.

Vi kan tilbyde besigtigelse, herunder også med håndværker.

Vi kan hjælpe med indhentelse af alternative forsikringstilbud.

Vi yder juridisk køberrådgivning og gennemgang alle dokumenter.

Vi tager os af kontakt med mægler/bank m.v.

Vi kan yde finansiel rådgivning og være behjælpelig med valg af finansiering ud fra livsforløb.

Vi udarbejder og tinglyser digitalt skøde, således at du står med en anmærkningsfrit skøde.

Vi tager os kort sagt af dit køb fra A-Z - kontakt os for nærmere information.

SÆLGERRÅDGIVNING
 
Du kan vælge at lade BOLIGadvokaten hjælpe dig med alle led i bolighandlen. Det er dog ikke alle BOLIGadvokater som påtager sig selve salgsarbejdet.  Du kan imidlertid se af vores Danske Boligadvokaters medlemsliste, hvem der kan påtage sig dette, idet de er registreret som ejendomsformidlere. Vi er registrererde ejendomsformidlere, idet såvel advokat Kim Toxen-Worm som Ejendomsmægler Annette Lander er registreret i Erhvervs- og Byggestyrelsen som autoriserede.
Du kan få bistand til besigtigelse af din ejendom, vurdering, forhandling af formidlingsaftale med ejendomsmægler, bistand til "selvsalg" og i den forbindelse prisforhandlinger med en eventuel køber osv. Hvis du imidlertid kun har brug for advokaten i mere begrænset omfang, kan dette naturligvis også aftales.
I det følgende kan du læse mere om alt det, som medlemmerne fra Danske BOLIGadvokater kan hjælpe dig med, hvis du vil sælge din bolig.
Boligen skal sættes til salg
Hvis du har truffet beslutningen om at sælge, skal der i første omgang findes en køber.
BOLIGadvokaten rådgiver dig om fordele og ulemper ved at benytte forskellige salgskanaler, f.eks. salg gennem ejendomsmægler, "sælg selv-metoden" - eventuelt med bistand fra en BOLIGadvokat osv.
 
Hvis du vælger at benytte ejendomsmægler kan BOLIGadvokaten gennemgå et udkast til formidlingsaftale med henblik på at sikre, at vilkårene er rimelige for dig som sælger. BOLIGadvokaten vil her blandt andet se på aftalens varighed, rimeligheden af den foreliggende plan for markedsføring af boligen, ejendomsmæglerens salær m.m.
Boligen på www.bolighandel.dk
BOLIGadvokaten viser dig, hvordan du selv - helt gratis - kan sætte din bolig til salg på http://www.bolighandel.dk
Boligens pris
BOLIGadvokaten rådgiver dig om, til hvilken pris din bolig realistisk kan sælges. I en sådan situation kan BOLIGadvokaten udnytte sit lokalkendskab, viden om tidligere ejendomshandler og de foreliggende oplysninger om den konkrete ejendoms størrelse, vedligeholdelsestilstand osv. Hvis du ønsker det, kan BOLIGadvokatens rådgivning om prisen ske på grundlag af en besigtigelse af boligen.
Finansiering
BOLIGadvokaten rådgiver dig om, med hvilke finansieringsforslag ejendommen skal udbydes.
BOLIGadvokaten rådgiver dig endvidere om den mest fordelagtige indfrielsesmetode for eventuelt indestående pantehæftelser, som ikke skal overtages af køberen.
BOLIGadvokaten informerer dig tillige om muligheden for at kurssikre din indfrielse, hvilket kan give dig sikkerhed for dit provenu ved salg af ejendommen.
Det er værd at vide, at Danske BOLIGadvokater ikke må modtage provisioner fra eksempelvis pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pantebrevsselskaber og foridkringsselskaber. Derfor kan BOLIGadvokaten altid give dig et helt uvildigt råd om den bedste løsning.
Kurssikring
BOLIGadvokaten klarlægger, om du i forbindelse med handlen bærer en kursrisiko.
Gennem et taleksempel kan du få overblik over de økonomiske konsekvenser af manglende kurssikring ved en ugunstig kursudvikling.
Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
BOLIGadvokaten vejleder dig om reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., herunder om fordelene og ulemperne ved at fremlægge tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring.
Såfremt du ønsker det, sørger BOLIGadvokaten for, at de nødvendige dokumenter udarbejdes eller indhentes og giver en vurdering af betydningen heraf ved salgsplanlægningen
Energimærke og energiplan
Du har som sælger pligt til at levere et energimærke- og plan, såfremt køber måtte ønske det.
Købers fortrydelsesret
BOLIGadvokaten vejleder dig om reglerne om køberens fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Loyal oplysningspligt
BOLIGadvokaten hjælper dig med at opfylde din loyale oplysningspligt med hensyn til din boligs forhold.
Den loyale oplysningspligt indebærer, at du som sælger altid skal fortælle alt, hvad du ved om husets tilstand for at undgå problemer senere.
Skattemæssige forhold
BOLIGadvokaten rådgiver dig om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af salget, herunder om eventuel avancebeskatning.
Købsaftalens indgåelse
BOLIGadvokaten bistår med udarbejdelse af købsaftale eller gennemgår et udkast hertil fra mægleren eller køberen.
BOLIGadvokaten gennemgår også de mange bilag og det med småt med henblik på at sikre, at købsaftalen er udformet på en betryggende måde for dig.
BOLIGadvokaten sørger i den anledning for, at du vejledes om, at købsaftalen kan gøres betinget af advokatforbehold.
BOLIGadvokaten kan efter aftale deltage i forhandlingerne med køberen om den nærmere udformning af købsaftalen.
Økonomisk opgørelse
Når købsaftalen er indgået, er der nogle forholdsregler, som skal iagttages.
BOLIGadvokaten sikrer således, at skøde udfærdiges og ekspederes korrekt, herunder at der ikke gives endeligt skøde, før køberen har opfyldt sine forpligtelser.
BOLIGadvokaten sikrer desuden, at gældsovertagelsen m.v. ekspederes korrekt, således at du bliver frigjort for forpligtelser, der påhviler dig efter skæringsdagen.
BOLIGadvokaten medvirker i øvrigt til, at handlens ekspeditioner sker så praktisk og omkostningsbesparende som muligt.
Desuden vejleder BOLIGadvokaten dig om, hvordan det kan koordineres, hvis du både skal sælge og købe.
Eventuelle mangler
BOLIGadvokaten sørger for at eventuelle mangelsindsigelser fra køberen bliver indledende behandlet og i øvrigt ikke bremser han
 
Kvalitetskontrol
Når du vælger at antage en BOLIGadvokat, skal du også kunne være sikker på, at du får en rådgivning og bistand, som svarer til det, BOLIGadvokaten lover. Danske BOLIGadvokater har derfor etableret et kontrolsystem, som skal sikre, at BOLIGadvokaterne lever op til de krav, du som forbruger med rette kan stille til din advokat.
 
Etik
Alle snakker om etik, men afgørende er om du får en reel sikkerhed for en god og fair behandling. Alle medlemmer af Danske BOLIGadvokater har forpligtet sig til at følge etiske retningslinier, som er udarbejdet sammen med Forbrugerrådet. Formålet med disse retningslinier er at sikre, at du som forbruger får uvildig rådgivning af høj kvalitet. Du kan finde de etiske retningslinier på denne hjemmeside.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
FORÆLDREKØB
Står du overfor at skulle foretage forældrekøb er der ekstra god grund til at bruge vores kompetencer i forbindelse med købet. Udover den almindelig køberrådgivning har du behov for rådgivning omkring lejefastsættelse, valg af skatteordning, mulighed for boligsikring m.v. - Når der er tale om forældrekøb er der også behov for udfærdigelse af lejekontrakt til den unge.
Typisk er forældrekøb en ejerlejlighed, og her er der flere forhold af såvel juridisk og økonomisk karakter, så husk altid advokatforbeholdet inden underskrift på købsaftalen.
Forhold som er vigtige at holde sig for øje er, om det er tilladt at udleje lejligheden, skal bestyrelsen godkende, skal pantekreditorerne tiltræde, må der fremlejes, på hvilket vilkår skal lejeaftalen indgås, herunder lejens størrelse og øvrige vilkår som indvendig vedligeholdelse. Det har altsammen betydning for de skattemæssige konsekvenser og for boligstøttens størrelse.
Herudover skal der tænkes i de skattemæssige konsekvenser for såvel den unge som forældrene. Hvilken skatteordning skal vælges? hvordan forholdes i forbindelse med salg, når den unge ikke længere har behov for boligen. Skat ved fortjeneste på salg af forældrekøb beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Her bør det også overvejes om det er gunstigt at sælge til den unge, idet der her er mulighed for at sælge til +/- 15% af den offentlige vurdering. Her er det også vigtigt at påse, at der er ny ejendomsvurderingslov, der er gældende fra den 1. januar 2018 og har betydning for fremtidige salg af blandt andet forældrekøbslejligheder, der har været vurderet som udlejet.
.....................................................................................................................................................
ADVOKAT KIM TOXEN-WORM OPLYSER:
at jeg er en enkeltmandsvirksomhed med cvr.nr. 68 42 08 14,
at jeg bor Algade 74, 5750 Ringe
at jeg kan kontaktes på tlf.nr. 62623800 eller mail: ktw@toxen.dk
at jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
at jeg er en del af Advokatsamfundet,
at  jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dække al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, og
at forsikringen er tegnet gennem AIG under police nr. 59.005.179-02.
Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside - www.advokatsamfundet.dk
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk
 
BANK:
Klientbankkonti i Danske Andelskassers Bank og Danske Bank.
I tilfælde af, at advokatfirmaet pålignes negative rente på klientbankkonti, vil denne omkostning blive opkrævet hos klienten.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækken en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.  Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk
Advokatvirksomheden anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klient.
REGLER MOD HVIDVASKNING
Advokatfirmaet Toxen-Worm er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
 
Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.
 
Klienter skal således ved oprettelse af en sag hos os oplyse navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr.
 
Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.
 
Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.
 
FORTROLIGHED
 
Alle oplysninger, som modages fra klienter i forbindelse med bistand, er underlagt tavshedspligt. Det gælder såvel advokater og øvrige medarbejdere, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.
 
BILLEDLEGITIMATION
 
Så selvom vi kender hinanden godt, skal vi sikre os, at du er den, som du udgiver dig for at være. Det er særligt vigtigt, hvis du er ny klient, og derfor vil vi bede dig om legitimation i form af pas, kørekort eller lignende. Dette skal blot ses som et led i bestræbelserne på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
 


lynsøg
kontakt
Algade 74
5750 Ringe
 
Telefon:
+45
 62623800
Mobil:
+45
 28763634
CVR nummer:
30905105
 
 
Åbningstider:
mandag-torsdag
9-16
fredag
9-13
eller efter aftale
Nyeste: