Om Kim Toxen-Worm

* Indehaver           
* advokat
* Egen virksomhed siden 1983.
* Møderet for Landsret.
* Certificeret Boligadvokat hos Danske Boligadvokater
* Medlem af Danske Advokater.
                

Om Annette Lander

* Indehaver           
* Ejendomsmægler
* HD i Finansiel Rådgivning (HD-FR)
* Uddannet køberrådgiver i Danske Advokater
* Bosiddende, født og opvokset i Ringe - har indgående lokalkendskab                

Om Jeanette Damsted Jespergaard

* Uddannet kontorassistent i ejendomsmæglerbranchen.
* Beskæftiger sig med allround kontoropgaver.
* Arbejder deltid og er at træffe mandag-tirsdag-torsdag-fredag kl. 9-12.

Virksomheden

Advokat Kim Toxen-Worm oplyser:
at jeg er en enkeltmandsvirksomhed med CVR.NR. 68 42 08 14
at jeg bor Algade 74, 5750 Ringe
at jeg kan kontaktes på tlf.nr. 62623800 eller mail: ktw@toxen.dk
at jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
at jeg er en del af Advokatsamfundet
at jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
at forsikring er tegnet gennem CNA Insurance Company (Europe) S.A under police nr. DKFL10300842.
at Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside - www.advokatsamfundet.dk
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet , kan klientens klager over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. www.advokatnaevnet.dk
BANK:
Klientkonto i Danske Andelskassers Bank A/S og Danske Bank A/S.
Ejendomsmæglerfirmaet Toxen-Worm ApS oplyser:
at vi er et ApS med CVR.NR: 3090 5105
at reelle ejere er Kim Toxen-Worm og Annette Lander med 50/50
at vi har adresse Algade 74, st. 5750 Ringe
at vi kan kontaktes på tlf.nr. 62623800 eller mail al@toxen.dk, ktw@toxen.dk
at vi har tegnet ansvarsforsikring og garanti i CNA HARDY under police nr. DKFL10301059
BANK:
Nordea reg.nr. 2029 kt.nr. 0124300878
ADVOKATKODEKS:
VI har tiltrådt advokatkodeks, som er en frivillig ordning under Danske Advokater. Ordningen indebærer, at vi forpligtes os til at arbejde loyalt og proaktivt med nedenstående 5 principper:
* Åbenhed og gennemsigtighed.
* Synligt socialt ansvar
* Håndtering af etiske dilemmaer
* Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere
* Mangfoldighed og diversitet som styrke.

Persondata / Hvidvask

Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som eksisterende klienter.
Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et cpr.nr. for personer eller CVR.nr. for selskaber. 
Identitetsoplysninger opbevares i fortrolighed i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.
FORTROLIGHED
Alle oplysninger, som modtages fra klienter i forbindelse med bistand, er underlagt tavshedspligt. Det gælder såvel advokater og øvrige medarbejdere, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.
BILLEDLEGITIMATION
Selvom vi kender hinanden godt, skal vi sikre os, at du er den, som du udgiver dig for at være. Det er særligt vigtigt, hvis du er ny klient, og derfor vil vi bede dig om legitimation i form af pas, kørekort eller lignende. Dette skal blot ses som et led i bestræbelserne på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Prisliste

Se vores vejledende priser her